Opravy kostela a kaple

OPRAVY V NAŠÍ FARNOSTI

V naší farnosti je stále co opravovat a zlepšovat. V našem odkazu Opravy kostela a kaplí se můžete informovat o probíhajících úpravách, opravách, rekonstrukcích nebo jiných změnách. jednotlivé odkazy budeme postupně doplňovat fotografiemi probíhajících a dokončených oprav. Za jakoukoli pomoc upřímné Pán Bůh zaplať. 

 

Oprava vitráže nad hlavním vchodem v letech 2009-2010

Díváme se na zcela zničenou a  zborcenou část vitráže nad hlavním vchodem, kterou jsme začali opravovat v roce 2009. Získali jsme na její konzervaci dotaci z grantu Nadace OKD ve výši 94 010,-Kč, celková suma byla vyčíslena na 109 480,-Kč. Při celkovém vynětí vitráže se však ukázalo, že je poničeno a zborceno pískovcové ostění. Firma Winro, která v téže době opravovala cihlovou věž, tyto následující opravy vyčíslila celkově na 323 292,-Kč. Tato suma nebyla v projektu zahrnuta, abychom splnili jeho podmínky, musel být termín posunut na červen 2010. Na konci roku 2009 a na jaře 2010 jsme sháněli finance na pokrytí této částky, a to rovněž prostřednictvím žádosti u Nadace OKD. Marně. Celkově si oprava tohoto okna nad vchodem do kostela vyžádala 432 772,-Kč, z toho jen 92 010,-Kč bylo pokryto z dotací, zbytek zůstal na starosti farnosti… 

Další detail poničené vitráže nad hlavním vchodem

Opravy této (první vitráže v řadě dalších oprav) nám tedy způsobily nemalé finanční problémy. V říjnu roku 2010 poprvé pro náš kostel zazpívala v rámci benefice paní Marie Rottrová, která z mnoha oslovených potenciálních sponzorů zareagovala jako jediná. V dalších letech jsme uspořádali spoustu dalších koncertů, přednášek, výstav, tedy kulturních akcí, které byly některé více, jiné méně zdařilé ( z hlediska počtu účastníků a získaných financí byly některé akce vyloženě finančně ztrátové). Každoročně (až na rok 2015) se rovněž podílíme na organizaci Noci kostelů, vždy s velice pestrým a bohatým programem. 

Opravy věže a vznášení kopie kříže, který nahradil původní, již zcela zvětralý a zrezivělý kříž

Při rozsáhlých opravách a vyčištění cihlové věže v letech 2009 -2010 (v celkové hodnotě 2 131 000,-Kč) se ukázalo, že věžní kříž je rovněž zcela poničen a hrozí zborcením. Kříž byl snesen v listopadu 2009, jeho zdařilá a věrná kopie byla vznesena zpět na věž dne 21. května 2010 ve 13.00 hod. přesně (cena 173 548,-Kč, opět na vlastní náklady farnosti

Pohled na vchodovou vitráž před opravou

Celkový pohled na poničenou vchodovou vitráž před opravou v roce 2009. Kamenný vstupní portál na své opravy teprve čeká.

V dalších letech jsme kromě této vitráže nad vchodem opravili ještě dalších 5 vitráží v presbytáři kostela, 4 malé vitráže při vchodu na kůr (2) a do sakristie (2).

Oprav vitráží se ujala firma HEAD, s.r.o. ze Šumperka, jedna vitráž byla opravena firmou Petra Švamberga z Tábora. 

Pohled na opravenou, vyčištěnou cihlovou věž a již opravenou vitráž

Toto je jeden z mnoha pohledů na již opravenou věž a vitráž nad hlavním vchodem. Že kamenný vstupní portál volá po důkladné opravě je zřejmé… Věž byla opravována z dotací Moravskoslezského kraje, (2 131 000,- Kč) podíl farnosti byl tentokrát proti celkové ceně minimální (31 000,-Kč). 

Dodnes však celkové vyčištění věže ani dalšího povrchu není ukončeno. 

Figurální vitráž sv. Františka a Viktora, centrální vitráž v presbytáři kostela

Figurální vitráž jsme opravovali – včetně 4 dalších vitrážových oken v presbytáři – v letech 2011-2012. Dotace byly poskytnuty z Magistrátu města Ostravy a z dotací Ministerstva kultury. Tato oprava, lépe řečeno renovace figurální vitráže byla velice náročná. Renovována a konzervována byla za pomocí akademické sochařky paní Kapky Touškové. Celková cena vystoupala na 235 810,-Kč. Všechny opravené – konzervované vitráže – byly až na jedinou výjimku provedeny firmou HEAD, s.r.o. ze Šumperku.

Vitráž s postavou sv. Františka a Viktora, patronů kostela

Oprava této vitráže byla náročná také vzhledem k tomu, že jsme neznali původní vzhled obličeje sv. Viktora. Údajně tváře obou svatých na původních vitrážích nesly podobu zakladatelů a donátorů kostela, pánů Viktora von Miller zu Aichholz a jeho bratra Františka von Miller zu Aichholz, potomků zakladatele první sodafabrik v Rakousku, žijících až do II. sv. války v Hrušově.

Ostatní 4 vitrážová okna byla v roce 2011 postupně renovována. Pokud již hovoříme o financích, pak tato okna si vyžádala celkově 590 530,- Kč, podíl farnosti 90 530,-Kč. 

V témže roce byly zprovozněny zvony (128 000,-Kč) které se po letech rozezněly na Bílou sobotu toho roku 2011.

Na sklonku roku 2011 (22. 12.) dostal náš kostel krásný dárek, když byl na náklady Magistrátu města Ostravy (700 000,- Kč) nasvětlen.

Záchranné práce – věžní fiály v havarijním stavu

Mezi zatím poslední záchranné práce patří celková obnova věžiček – nárožních fiál, které byly v havarijním stavu a hrozily zborcením. Firma Winro tuto práci provedla na podzim roku 2014 (celková suma 506 000,- Kč, podíl farnosti 106 000,-Kč). 

Vitráže v lodi kostela

Během roku 2012-2013 jsme z dotací města Ostravy a Ministerstva kultury stihli opravit také vitrážová okna v lodi kostela (463 360,- Kč, vlastní podíl farnosti 170 285,-Kč). Opravili jsme tedy celkově 9 velkých vitrážových oken, 4 malá okna. Zbývá nám opravit 5 vitrážových oken tak, aby tato část záchrany kostela byla zdárně ukončena.

Čekají nás další rozsáhlé práce nejen v exteriéru, ale také v interiéru kostela. Svou obnovu a konzervaci si vyžadují původní lavice z počátku 20. století, řezbářské dílo vídeňských mistrů, na jejichž celkovou opravu máme již dva roky vypracován rozpočet (cca 450 000,-Kč). Snažíme se získat finance na celkovou opravu varhan, které patří  mezi tři největší v Ostravě. Marně sháníme možnost opravy zcela poničené dlažby v prostorách před kostelem. Podali jsme žádosti o dotace na opravy vstupního kamenného portálu… 

Opravy v následujícím období v letech 2015 -2019

Během následujících let (2015-2019) byly zrestaurovány zbývající vitrážová okna, a to za pomocí Magistrátu města Ostravy, Moravskoslezského kraje, Ministerstva kultury a Nadace ČEZ.  V průběhu roku 2016-2017 byl renovován vstupní portál (dotace Magistrátu města Ostravy, cca 350 tis. Kč) a v roce 2019 se své obnovy dočkaly (z dotací města, kraje i ostravsko-opavského biskupství) také původní kostelní lavice (cca 450 tis. Kč). 

Opravy lavic 2019